Monday, February 10, 2020

Direktoratet omgjør Arbeidstilsynets vedtak: de frivillige i BKM Horten jubler over å ha fått rett

Etter endt saksbehandling konkluderer Direktoratet for arbeidstilsynet med å oppheve i sin helhet pålegg Arbeidstilsynet hadde gitt til BKM Hortens dugnadsselskaper. Etter Direktoratets syn har frivilligheten vært organisert på lovlig vis. Avklaringen betyr en full seier til de frivillige, som nå fortsatt kan jobbe dugnad uten tyngende pålegg fra Arbeidstilsynet. Forut for direktoratets vedtak har saken blitt fulgt av en rekke lokale og nasjonale medier, hvorav to har blitt felt i PFU for sin omtale av saken.

– Medlemmene i menigheten her i Horten er både glade og lettet i dag, sier Per Østern.

Han er forstander for menigheten som teller 450 medlemmer, og mange av dem har bidratt med frivillig innsats for å støtte sin hjertesak de siste årene.

– Uten innsatsen fra medlemmene har vi jo ikke grunnlag for å dekke kostnadene til å drive det aktive menighetslivet vi har her lokalt samtidig som vi bidrar til kristent misjonsarbeid rundt om i verden, sier Østern. – Derfor er dette en gledens dag for oss.

Dette er andre gang Arbeidstilsynet har hatt tilsyn i aksjeselskap eid av en lokalmenighet tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC), hvor utfallet i begge omganger har vært at høyere instanser – til de frivilliges gunst – har omgjort tilsynets tyngende vedtak.

– Dette er veldig gledelig. Vi har brukt mye ressurser på å sette oss inn i lovverket, og gjør det vi kan for å innrette all vår virksomhet slik at den er i henhold til det norske regelverket. Derfor setter vi stor pris på direktoratets bekreftelse på at vår måte å organisere de frivilliges store engasjement på er lovlig, sier Finn Åge Ødegård.

Han er complianceansvarlig i BCC, og har bistått lokalmenighetene i Norge med å utarbeide gode rammer for frivillig arbeid i deres organisasjoner.

– Vi har hele tiden vært helt innforstått med HMS-ansvar overfor de frivillige. Uenigheten med Arbeidstilsynet Sør-Norge har imidlertid knyttet seg til om frivillig arbeid også skal underlegges de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder plikt til å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskriften.

– De frivillige ønsker jo ikke å motta lønn; de ønsker at pengene skal gå til den ideelle virksomheten. Det er disse uklarhetene i regelverket, og ikke de frivilliges innsats, som har vært utfordringen, sier Ødegård.

– Vi har ment at Arbeidstilsynet burde søke avklaring av et uklart lovverk på andre måter enn å lage konfliktsak ut av dette, og det er nettopp det direktoratet nå sier må gjøres – det er lovgiver som skal bestemme frivillighetens rammevilkår.

Arbeidstilsynet Sør-Norges vurderinger har dermed blitt overprøvd av en høyere instans for andre gang, for det er bare litt over tre år siden selskapet Fjordteam AS, som er eid av lokalmenigheten i Sandefjord, måtte ta ut stevning mot staten, ved Arbeids- og

sosialdepartementet. De fikk fullt medhold ved at departementet omgjorde Arbeidstilsynet Sør-Norges pålegg uten rettssak.

Sakens utfall er en seier for hele frivilligheten. Utallige organisasjoner, idrettslag, friskoler og trossamfunn i Norge er avhengige av ildsjeler som er villige til å jobbe frivillig og ulønnet, slik at det er penger til å drive de ideelle virksomhetene.

Saken handler til syvende og sist om hva som skal være rammeverket for frivillig innsats. Det er en tematikk som har konsekvenser for hele den frivillige sektor i Norge.

– Det har vært ganske tøft for våre medlemmer å oppleve mistenkeliggjøring og gjentakende hets via presseoppslag, og ikke minst i sosiale medier de siste par årene, sier Per Østern.

Mens saksbehandlingen har pågått har både lokale og nasjonale medier dekket saken med sensasjonsoverskrifter som: «Bryter lover og regler», og «Slik danker Smiths venner ut konkurrentene med dugnadsarbeid». Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt to medier i saken for presseetiske overtramp i omtalen.

Nå viser det seg altså at Direktoratet mener virksomheten har vært lovlig organisert hele tiden.

Kontaktpersoner

Per Østern, BKM Horten, tlf: +47 994 98 686

Relevante linker

  • https://bkmhorten.no/
  • https://www.gjengangeren.no/leserbrev/meninger/horten/apent-brev-til-regionsdirektor-arve- semb-christophersen/o/5-60-426309
  • https://bcc.no/2019/10/har-bcc-en-egen-app-til-gaver-og-dugnad/
  • https://www.nettavisen.no/okonomi/om-lovlig-dugnadsinnsats-og-jakten-pa- konflikt/3423789402.html
  • https://journalisten.no/gjengangeren-pfu-pressens-faglige-utvalg/se-tv-gjengangeren-felt-pa- tre-punkter-i-vaer-varsom-plakaten/397773

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt.