Vår historie

Brunstad Kristelige Menighet Horten (BCC Horten) er en kristelig menighet som teologisk er knyttet til Brunstad Christian Church (BCC). Økonomisk og juridisk er vi en frittstående forening.

Marineoffiseren Johan Oscar Smith (1871-1943) levde hele sitt voksne liv i Horten. Fra den spede begynnelsen i ca 1900 har hans virkeutviklet seg til en verdensomspennende menighet som den er i dag.

Første lokale

Det begynte med at Smiths samtalte med sine venner og kollegaer i marinen om sin tro. Noen fattet interesse for hans forkynnelse og spesielt det de så av virkningene som forkynnelsen ga i livet. De søkte sammen til møter i hjemmene, men etter hvert som flokken ble større meldte behovet seg for et eget forsamlingslokale.

I 1922 sto BCC’s første lokale ferdig. De forskjellige medlemmene ga frivillige gaver for å finansiere huset, som også ble bygget på dugnad.

Dal Gård

BCC Horten benyttet dette lokalet helt fram 2002. Da var det allerede utvidet to ganger. Men plassen i sentrum av Horten ble for liten ettersom flokken vokste.

I 2002 sto det nye konferanse-senteret ferdig på Dal Gård utenfor Horten. Det nye bygget på over 2000m2 inneholder plass for oss til våre aktiviteter. Uteområdet på ca 50 dekar kommer godt med for fremtidige behov.

Våre verdier

BCCs grunnlegger, Hortensmannen Johan Oscar Smith, tok sterk avstand fra all type urettferdighet og undertrykkelse. Disse holdningene og respekten for enkeltmennesket er en grunnverdi også i BKM Horten i dag. Tildeling av oppgaver går på tvers av etnisitet, sosial eller sivil status, økonomisk situasjon, familiebakgrunn eller begavelse. Det vil selvfølgelig i enkelte oppgaver være avgjørende om man har den nødvendige kunnskapen og kompetansen.

BCC Horten er tilhenger av likestilling og likeverd mellom kjønnene, og tar sterk avstand fra enhver form for kvinneundertrykkelse. Kvinner og menn deltar på lik linje i aktiviteter og organiseringer. Det være seg i omsorgsstillinger eller som ledere av aktiviteter, grupper og organisert virksomhet. Erfaring fra ulike kulturer er en naturlig følge av vårt verdensomspennende trosfellesskap i Brunstad Christian Church.

På BCCs internasjonale konferanser møtes personer i alle aldre fra alle verdensdeler. BCCs TV-sendinger sendes og oversettes til mange språk til medlemmene over hele verden. Via BCCs utvekslingsprogram YEP (Youth Exchange Program) har mange ungdommer fra BKM Horten reist i hele verden og bidratt med sine ressurser i et levende flerkulturelt fellesskap. Disse relasjonene har bidratt til en flerkulturell forståelse i BKM Horten.

Trygghet

Det er svært viktig for oss i BCC Horten at alle som har sin barndom og ungdomstid i blant oss, skal kunne se tilbake på en trygg og god tid i BCC Horten – enten de velger å bli værende blant oss, eller ikke. Det kreves derfor politiattest av de som skal være ledere i barn og ungdoms-arbeidet.

Kontrollrutiner for økonomi

Det har helt siden 1922, da BCC’s første lokale ble bygget i Nordre Enggate 7 i Horten, vært fokus på å ha orden i forhold til verdier.Dette kan være verdier i form av penger/bankkonti og eiendommer.

BKM Horten har etablerte rutiner vedr. kontroll og oversikt i forbindelse med økonomien. Medlemmer som er kvalifiserte innen økonomi og har tillit innen foreningen tar del i de forskjellige oppgavene. Det arbeidet gjøres på frivillig basis og er ubetalt. Arbeidet er delt opp i mindre oppgaver og er fordelt mellom de forskjellige personer, slik at det er et team som sammen utfører disse viktige oppgavene.

Disse etablerte rutinene er bl.a.:

  • Et samlet styre må signere I forbindelse med banklån osv.
  • Flere personer har tilgang til nettbanken.
  • Flere personer deltar innen regnskap og økonomi oppgaver.
  • Leverandørfakturaer må godkjennes av rekvirent før den betales i nettbanken.
  • Regnskapsfører ajourfører i forhold til kontoutskrift hver mnd.


Ekstern revisor reviderer regnskapet hvert år.