Innledning fra forstander

Brunstad Kristelige Menighet Horten teller nå ca. 390 medlemmer, hvorav 70 % er under 30 år. Vårt hovedfokus rettes derfor i vesentlig grad mot denne aldersgruppen. Vårt mål er at alle barn og unge som vokser opp i vårt fellesskap skal få en beriket oppvekst, som vil gi de gode erfaringer og trygghet for resten av livet.

I BKM Horten har vi hatt tradisjon for dette i mere enn 100 år, og ser at ungdommen vokser frem til å bli trygge og samfunnsnyttige borgere. Kristne verdier som respekt og kjærlighet ligger til grunn i all vår virksomhet og vi arbeider for at alle medlemmene skal trives og finne seg godt til rette i BKM Horten.

De middelaldrende og eldre i blant oss er jo i mindretall, men likefullt en kraft i vårt fellesskap. Vi har arrangementer og aktiviteter på tvers av aldersgrupper og kjønn og erfarer at fellesskapet styrkes. Les mere om Seniorgruppa her (årsrapporten 2012).

BKM Horten har alltid vært nært knyttet til Brunstad og BCCs virksomhet. Vår korte avstand til Brunstad gjør at de aller fleste av våre medlemmer er tilstede på de fleste av arrangementene der. Vi ser og frem med stor forventning til den store utbyggingen der med bl.a flotte sports og idrettfasiliteter.

Den store aktiviteten vi har i BKM Horten er bare mulig på grunn av alle de medlemmene som nedlegger en stor innsats for fellesskapet. Det gjelder både unge og eldre. Det er vi alle svært takknemlige for.

Sunn økonomi i 2014

Året 2014 ble et nytt fremgangsrikt år. Vi har nå i flere år arbeidet målrettet for å styrke egenkapitalen, noe vi også lykkes med i 2014. Inntektene i 2014 endte på 10,2 millioner. Dette er på samme høye nivå som foregående år og vi ser oss svært fornøyd med dette.

Driftskostnadene økte med 2,7 mill. Grunnen til den store økningen i kostnader er at vi i 2014 overførte betydelige gavebeløp til BCC. Som et resultat av dette ble overskuddet i 2014 redusert til 2,6 millioner. Beløpet disponeres til økt egenkapital. Fortsatt utgjør gaver fra engasjerte medlemmer den største delen av inntektene. Egenkapitalen vår er ved utgangen av 2014 er på 37,7 millioner.

Vi fortsetter inn i 2015 med stor entusiasme blant våre medlemmer og forventer et nytt fremgangsrikt år med høyt aktivitetsnivå. Dette tror vi vil føre til mange gode opplevelser, stort samhold og nye gode økonomiske resultater. En sunn og god økonomi og en effektiv drift setter oss i stand til å fortsette vårt viktige arbeide for barn, ungdom og voksne. Vi ser også frem i mot å utvikle Dal Gård ytterligere med fasiliteter og arealer til glede for alle medlemmene.

For mer utfyllende informasjon se tidligere årsrapporter.

BKM Hortens styre

BKM Hortens styre avholdt i 2014 ni styremøter hvor forskjellige praktiske og økonomiske saker relatert til BKM Horten ble diskutert.

BKM Hortens styre i 2014 besto av styreleder Knut Erik Haukelidsæter, styremedlemmene Pål Andreas Pedersen, Ove Bernhardsen, Tomas Haukelidsæter og Inger Oline Freeman.

Fra styret

Finanskrisen i ca 2008 gjorde at myndighetene ba bankene å kreve bedre egenkapital for å gi finansiering til kirkesamfunn som ønsket lån for å utvikle sine fasiliteter. Noen lokalmenigheter så behovet for å bedre den økonomiske forutsigbarheten. Dette førte til at “Golden Heart”-aksjonen startet og mange lokalmenigheter world-wide i hele Brunstad Christian Church ønsket å være med på dette. Det har vist seg at det i hele BKM Horten vises stort engasjement og begeistring for aksjonen. Det er frivillig for det enkelte medlem å bidra i forbindelse med aksjonen

Golden Heart er et program som er iverksatt for at lokalmenighetene skal styrke sin egenkapital for for derved kunne møte framtidens behov i forhold til bedre fasiliteter osv.

BKM Horten flyttet fra meget begrensede fasiliteter i sentrum av Horten til nye moderne lokaliteter på Dal Gård i 2002. Her ligger forholdene svært godt tilrette for alle generasjonenes behov idag. Golden Heart vil gjøre oss istand til å slette gjelden i forbindelse med investeringene gjort på Dal Gård både til tomt og det nye aktivitetssenteret.

Vår virksomhet foregår i stor grad på Dal Gård, men for enkelte behov leier vi også andre fasiliteter. Vi har nå vært på Dal Gård i 13 år og ser hvordan de forskjellige generasjonene trives her. Innendørs har vi bl.a. gymsal, aktivitetsrom, kinosal og mediarom. Vi har også flotte uteområder med en liten fotballbane, lekeområder, beachvolleyballbane i tillegg til flere områder for sosiale samlinger. Det er fortsatt stort uutnyttet potensiale på Dal Gård som vi ved hjelp av “Golden Heart”-aksjonen vil være i stand til å utnytte i årene som kommer.

Dal Gård har betydd og betyr veldig mye for vår familie. Gjennom “Golden Heart”-aksjonen kan stedet videreutvikles til å møte fremtidens behov, noe som vil ha stor betydning for oss, og spesielt våre barn. Vi opplever i denne perioden et styrket samhold på tvers av generasjoner når vi arbeider sammen mot et felles mål.

— Jon Terje Smith (28)

Aldersfordeling i BKM Horten 2014

No items found.